Lopende opdrachten en projecten vindt u hier 

Nieuwkomers welkom heten en betrekken
Een nieuwe integratieroute in de Gemeente Zeist 

Nieuwkomers Shahab en Anas tonen de App WegwijZ

Eind juni 2017 levert Werklust de nieuwe Integratieroute voor nieuwkomers (statushouders die aan Zeist zijn gekoppeld) op. De integratieroute heeft als doel optimaal meedoen van nieuwkomers te bevorderen; de Nederlandse taal leren, netwerk opbouwen in Zeist, de weg kennen en meedoen naar vermogen. Belangrijke onderdelen van de route zijn de startgesprekken, waarin links naar alle relevante professionele en vrijwillige partners worden gelegd én onderhouden, de app WegwijZ, die alle informatie en de 'sociale kaart'  van Zeist op 1 plek samenbrengt en de WegwijZ bijeenkomsten, waarin thematisch wordt uitgewisseld, kennisgemaakt, geinformeerd. Een sterk geheel waardoor nieuwkomers zich welkom, betrokken, gesteund én gestimuleerd voelen. Essentieel onderdeel van de implementatie was het organiseren van betere samenwerking en helderder processen met en van alle ketenorganisaties. 

Bekijk hier het introductiefilmpje over de WegwijZ App

De afsluitende nieuwsbrief van Werklust over WegwijZ in Zeist

De eerste nieuwsbrief met activiteiten met en voor ketenpartners in Zeist

De tweede nieuwsbrief voor ketenpartners in Zeist

Verleiden tot persoonlijke ontwikkeling, voorbereiden op verandering
Leerlijn voor ondersteuners van het Ministerie Infrastructuur en Milieu 

Startbijeenkomst Ondersteuners Ministerie IenM

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf Werklust een nieuwe impuls aan de Leerlijn voor (management, beleids- en administratief) Ondersteuners. Dit deden we door de behoeften serieus te nemen, de toekomst dichterbij te brengen, en ondersteuners te activeren en enthousiasmeren om zich actief voor te bereiden op anders werken en het werkterrein opnieuw vorm te geven in het licht van de aanstaande verhuizing. Mooi samenspel tussen wat mag en wat moet, tussen aanspreken en honoreren, tussen prikkelen en geruststellen. 

Een constructiever werksfeer na seriële reorganisatie
Cultuurinterventie bij TNO Material Solutions

designer Gerard Jasperse verbeeldde de diversiteit in het team

TNO is onophoudelijk in verandering. Zowel de overheid, als het wetenschappelijke en commerciele veld rondom deze innovatieve organisatie is in beweging en vraagt aanpassingen van TNO. Voor sommige afdelingen leidde dat in het verleden tot een snelle opeenvolging van structuurwijzigingen en reorganisaties, met onzekerheid en geschaad vertrouwen tot gevolg. Bij TNO Material Solutions was behoefte om het verleden betekenis te geven en met elkaar vast te stellen hoe men wél de toekomst in wil stappen. In een aantal werksessies werd het verhaal van de afdeling gemaakt, werden werkafspraken gemaakt en medewerkers met hun kwaliteiten en diverse bijdrage zichtbaar gemaakt. De afdeling groeit nu weer, zowel in portfolio als in zelfvertrouwen. 

Strategie in het woelig sociaal domein
Brancheorganisatie kiest focus

Het sociaal domein is zó in beweging dat voor een brancheorganisatie een wereld aan opties rond positionering, profilering en allianties open ligt. De enorme betrokkenheid van de medewerkers bij de missie - ondersteunen van zelfredzaamheid, stimuleren van actief burgerschap, maatschappelijke participatie, voor groepen waar dit niet vanzelfsprekend is - maakt dat medewerkers graag een (te) grote taak op zich nemen. 

Tijdens een strategiedag begeleidt Werklust (als associate van BeBright) het kiezen van de eerste focus en de vertaling in werkplannen, gegeven de globale richting uit de strategie, met respect voor de organisatie- en persoonlijke missie(s). In vervolgsessies wordt verder invulling gegeven aan hoe, wat, wanneer en met wie van de activiteiten én van de werkwijzen en de samenwerking in de teams verbeterd. 

Strategie & teambuilding
Radiologen buigen zich over de toekomst

In een intensieve tweedaagse bogen leden van de maatschap radiologie van een groot algemeen ziekenhuis zich over de toekomst van de afdeling. Ook in de curatieve zorg is het werkveld sterk in beweging. Medisch specialisten hebben van harte voor hun vák gekozen en zijn niet onmiddelijk gecharmeerd van het denken in lange termijn visie en unique selling points.

Met een collega van BeBright stelden we desalniettemin een inhoudelijk en inspirerend programma samen waarin een analyse van trends, externe en interne ontwikkelingen grondslag vormde voor een eerste richting. Daarnaast hielpen we hen zicht te krijgen op sterke punten en andere kwaliteiten. In combinatie met wensen over onderlinge samenwerking, verhoudingen in het team en de cultuur werden deze vertaald in afspraken en activiteiten voor het komende jaar. 

Strategische werkconferentie
De top van een internationale IT dienstverlener in actie

Met een intensieve tweedaagse in het zuiden van Portugal begeleidde Werklust - met een diverse groep collegae vanuit Inclusion International - de top van een IT dienstverlener om de uitgangspunten van de reorganisatie vorm te geven in concrete activiteiten voor het komende jaar. In deze multinational reageerde het 'zittende' management aanvankelijk wat afwachtend op de missives van de nieuwe CEO. Op 'jongere' plekken in de organisatie was/is al allerlei vernieuwing op gang gekomen die maar weinig zichtbaar werd in de rest van de organisatie.

Onder de bezielende leiding van de CEO, met het world café als werkvorm, en bevindingen over betrokkenheid van de Energy Factory als aanjager; waren eigenaarschap en heldere doelstellingen het resultaat van deze conferentie. Met de reorganisatie werd na deze werkconferentie weer tempo gemaakt.

Leiderschapstrail Azoren
Inzicht en bezinning voor trainees van een internationale bank

100 Trainees, in 10 groepen, op 6 eilanden van de Azoren. Een grote Nederlandse bank gunt haar medewerkers verdieping en bezinning en bood de internationale groep management trainees een wildernis trail als afsluiter van het trainee-programma. Werklust begeleidt (met collegae van Why Company) een fysiek en mentaal uitdagende week, waarin werd gelopen, gekampeerd en gereflecteerd in álle weersomstandigheden. Los van alle dagelijkse context en prikkels, vertraagden en verdiepten de trainees zich en beraadden zich over carrierekeuzes en persoonlijk leiderschap. 

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, Krachtig Innoveren.
Bestuurders inspireren met en tot innovatie.

Op 4 februari 2015 vond in de prachtige futuristische omgeving van Cloud 9 in Tivoli Vredenburg de jaarlijkse Invitational van de NVZ plaats; een congres voor alle bestuursleden van de lid-ziekenhuizen én stakeholders. De opdracht: ontwerp en organiseer een evenement dat deze belofte waar maakt! Zowel in vorm als in inhoud organiseerden we een vernieuwende ervaring.

Bij de enorme uitdaging waar Nederlandse ziekenhuizen voor staan passen krachtige innovaties. De zorg moet zowel beter als doelmatiger; technologie en zelfregie nemen een enorme vlucht; dit tegen de achtergrond van de toenemende vergrijzing en stijgende vraag en met kritische, beter opgeleide en mondige patiënten. Op de Invitational stond dan ook de vraag centraal hóe innovaties succesvol kunnen worden ingezet en overgenomen? Welke goede voorbeelden zijn er? Welke rol heeft de patiënt, de medische specialist en de zorgverzekeraar?

Deelnemers innoveerden ‘real time’ in een lab, ontwikkelden innovatief leiderschap, brachten casuïstiek én goede voorbeelden uit de praktijk in. We richtten ons niet zozeer op technologische innovaties, maar op vernieuwing van binnenuit, met aandacht voor leiderschap en het betrekken van medewerkers, zoals in sociale innovatie. Studenten van de Dutch Design Academy inspireerden de bestuurders met innovatieve en patiëntgerichte ontwerpen. Zo werd de Innovatie Invitational een krachtig en inspirerend evenement. We kregen 2 tienen en een 9 van NVZ voor onze aanpak!

TNO. Strategie naar werk(elijkheid) 
Organisatie-breed strategische instrumenten gebruiken.

De missie van TNO is 'mensen en kennis te verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken'. Binnen 5 thema's (Gezond Leven, Leefomgeving, Industrie, Energie, Defensie en Veiligheid) Veiligheid, wil TNO urgente vragen uit de samenleving en de economie beantwoorden met optimale inzet van kennis en technologie.

Om koers te bepalen en keuzes te maken zijn binnen de 5 thema's 22 innovatiegebieden beschreven. Voor ieder innovatiegebied wordt een 'roadmap' geschreven als basis-strategisch document. Aan de hand van de roadmap wordt de organisatie naar binnen en buiten 'gericht' en de strategie tot 2018 naar de realiteit vertaald. 
Dit 'roadmappen' - en samenhangend de ontwikkeling van portfolio en strategische KPI's - heeft Werklust begeleid. Samen met de afdelingen corporate strategie en S&P maken we 'roadmapping' relevant en bruikbaar in het dagelijks werk. 

Laat me graag weten wanneer je een samenvatting van het TNO Project wilt inzien.

Vilans. Vernieuwend Zorgen.
'Transformatie in de zorg' vertalen naar de werkvloer.

In opdracht van en samenwerking met VIlans onderzocht ik de betekenis van de 'transitie in de zorg' voor het dagelijks werk van de zorgmedewerker. En hoe instellingen medewerkers kunnen ondersteunen om de omslag te maken. Zomer 2014 kwam de white paper over Vernieuwend Zorgen beschikbaar.  Waar de paper ophoudt beginnen de Werkplaatsen en Broedplaatsen Vernieuwend Zorgen. In co-creatie met zorginstellingen worden deze ontwikkeld en geimplementeerd. Zo geeft Werklust vorm aan verandering; met begrip van de betekenis, de context en de specifieke gevolgen voor het dagelijks werk, met een gerichte aanpak die de mensen die het betreft gericht betrekt en ondersteunt. 

Lees hier de White Paper Vernieuwend Zorgen

Ministerie Infrastructuur en Milieu. Ontwikkeling Leerlijn Ondersteuning.
Medewerkers (leren zich te) ontwikkelen met multidisciplinair en maatwerk aanbod.

Een 'verwaarloosde' & verdeelde groep medewerkers van het Ministerie activeren om hun eigen leer- en ontwikkelpad te kiezen en te lopen, dat was de opdracht. Volgend op een fusie en vooruitlopend op anders werken, taakstelling en verhuizing was het voor álle ondersteuners (secretarieel, managerial of beleidsmatig) nodig om hun loopbaan en mogelijkheden een impuls te geven en voor te sorteren op de verandering.

Werklust ontwikkelde een maatwerk aanpak, die recht deed aan de diversiteit van de groep medewerkers en hen op alle vlakken voorziet van benodigd inzicht, vaardigheid, competenties, of houding. De manier waaro de leerlijn werd geintroduceerd motiveerde en enthousiasmeerde van binnenuit: de ondersteuners voelden zich gezien, begrepen en gesteund. De leerlijn is ingebed in managementontwikkeling en communicatieve infrastructuur en dient als voorbeeld voor andere rijksdiensten. Kort interview in HR-Zone, vooral over HNW in relatie tot de doelgroep.

Ontwikkeling Leerlijn Ondersteuning


TNO. Leiderschaps- en Organisatie Ontwikkeling.
Strategie en structuurwijziging vormgeven in managementrollen en -ontwikkeling.

Ontwerp, ontwikkeling en realisatie van een organisatie- & leiderschap ontwikkeltraject, volgend op een ingrijpende structuurwijziging binnen TNO, waarbij de interne management rol (research managers) los was gehaald van de marktgerichte, expertise rol (business line managers). Deze enorme verandering in de manier van zakendoen van TNO, betrof het gehele management tot en met de top.

Werklust gaf vorm en inhoud aan organisatie-, persoonlijke en professionele ontwikkeling in een combinatie van Werkplaatsen (large scale interventions) -die de professionals aanzette zélf antwoord te genereren op lastige vragen- leiderschaps-ontwikkeling en leer- en ontwikkellijnen - om invulling te geven aan benodigde andere inzichten en vaardigheden. HIermee werd betrokkenheid, begrip én slagkracht van de drie management lagen vergroot en concreet vorm en inhoud gegeven aan de organisatieverandering, tot op het niveau van dagelijks functioneren van de TNO-professionals.

websiteTNO


Inspectie van het Onderwijs. "De Inspecteur met Effect"
Effectief inspecteren vertalen naar werkgedrag.

Inspectie-breed vaststellen en implementeren van effectiever werken van rijksinspecteurs van het Onderwijs. Dit middels diverse interventies en randvoorwaarden op gebied van cultuur, leiderschap, opleiding, afstemming met de buitenwereld. Sterke focus op het omgaan met professionele dilemma's in de praktijk van het inspecteren. 


Project 'Vernieuwing Toezicht', i.o.v. Inspectieraad.
Vernieuwing toezicht ervaren & leren voor álle (14) rijksinspecties

Inspecteurs van alle 14 Rijksinspecties in Nederland hebben te maken met "Vernieuwing Toezicht"; inspecties willen meer effect op de geïnspecteerde (burger/ondernemer) hebben, onder andere door betere onderlinge samenwerking. Dit moet leiden tot minder risico voor de samenleving en minder last voor de geïnspecteerde. 

Met het project `Ervaringsdag' worden deze vrij algemene uitgangspunten van Vernieuwing Toezicht vertaald naar het dagelijks werk van de rijksinspecteurs. Dit gebeurt in opdracht van de Inspectieraad, het samenwerkingsverband van alle Rijksinspecties (Inspecteurs Generaal) in Nederland.

 

Dankzij het Ervaringshuis en de strategische en communicatieve activiteiten daaromheen hebben veel rijksinspecteurs grip gekregen op de vertaling van Vernieuwing Toezicht naar hun werkpraktijk. De 700 deelnemende inspecteurs gaven de dag gemiddeld een 7,5. 'Harde' meetgegevens ondersteunen de conclusie dat inspecteurs meer zicht hebben gekregen op hun effect op de geïnspecteerde. De oriëntatie van de inspecteurs op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (risico omlaag, meer zicht op burgers en belanghebbenden) EN het inspecteren vanuit het perspectief van de geïnspecteerde zijn significant gestegen. 


Klantgerichtheid bij UWV.
Ervaren en leren voor 25.000 medewerkers uit de Keten Werk en Inkomen

UWV maakt een ingrijpend proces door: de grote, regelgestuurde en complexe organisatie moet van de minister en de maatschappij klantgerichter gaan werken en meer cliënten aan het werk helpen.

 


De Buitenwereld
Om als organisatie klantgericht te kunnen werken is het onder meer nodig dat de medewerkers werken vanuit een klant(gericht) perspectief. In dat kader werd het project De Buitenwereld gestart met Ina Smittenberg als projectmanager. De Buitenwereld is een zogenaamde 'large scale intervention'; een cultuuringreep die alle 16.000 medewerkers van UWV in hoofd en hart raakt. Het startpunt van deze interventie vormt een ervaringsdag voor UWV-medewerkers en managers. Zij worden uitgenodigd om een dag naar de hoogste etage van het hoofdkantoor in Amsterdam te komen, waar een ruimte is ingericht als 'wereld van de klant'. Hier bezien en ervaren UWV-medewerkers hun werk vanuit het perspectief van de klant.  

MensenWerk 2: De Buitenwereld (pdf)
De Buitenwereld - los (pdf)
UWV gaat van binnen naar buiten (pdf)


DHV Consultants

Dit internationale advies- en ingenieursbureau kwam achtereenvolgens met twee opdrachten bij Werklust:

1. implementatie van competentiegericht werken en ontwikkelen bij werkmaatschappij van DHV

2. advisering bij de marktgerichte kanteling van een deel van de consultancyactiviteiten

Wim van de Pol, directeur DHV Consultants:
'Scherp kijken, de boel analyseren en conclusies trekken. Dat is wat Ina Smittenberg kenmerkt. Zij is wat mij betreft de meest scherp kijkende organisatieadviseur.'


Ministerie van Justitie

Het Ministerie van Justitie ging een ingrijpende organisatieverandering tegemoet van centralisering van ondersteunende diensten gekoppeld aan schaalvergroting van de justitiële instellingen (DJI). Deze verandering veroorzaakte een verschuiving in het hoogste kader van de organisatie. Anderzijds was draagvlak van ditzelfde kader nodig om de centralisering tot een succes te maken.  Aan Werklust de vraag om directeuren van Nederlandse gevangenissen hierin te begeleiden en draagvlak te creeren voor de veranderingen.
Werkconferenties


Opleidingscentrum De Baak

Het landelijk opleidings- & trainingsbureau De Baak vroeg Werklust om een analyse van een deel van het opleidingenaanbod. Niet alle opleidingen waren nog rendabel. Een frisse blik van buiten was nodig om het aanbod en de positie in de markt te herzien.
Profilering opleidingenpakket 


Projectontwikkelaar Blauwhoed

Projectontwikkelaar Blauwhoed schakelde Werklust in voor diverse vragen op het gebied van persoonlijke effectiviteit. In drie tot vijf persoonlijke gesprekken kregen medewerkers steun bij het werken aan sociale vaardigheden, loopbaanvragen of levensfaseproblematiek.

Effectief presteren

M. Kraan, Hoofd Personeel & Organisatie Blauwhoed:
Ina Smittenberg? Gewoon goed! Daarmee bedoel ik een pragmatische professional die telkens weer uitstekend in staat is gebleken om Blauwhoed deskundig te adviseren over de factor mens bezien vanuit het perspectief "mens en werk".